لیست کالاهای تایید شده در نمایندگی انتخابی شرکت پاد گستر آزما که در سامانه ثبت نمایندگی ها بررسی و تایید شده است .
لطفا جهت مشاهده لیست مدل های ثبت شده برای هر کالا ، لینک "لیست کالاهای ثبت شده" را انتخاب نمایید.
ردیفکمپانی سازنده قانونی Legal License Holderکشور سازنده قانونی Legal License Holderگروه اصلیگروه فرعیفهرست کالایینام فارسی کالاکلاس خطرUMDNSکالاهای ثبت شده
1 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیImmunologyOther Immunology Reagents/ Immunology Reagents/ Immunology/ other control reagentsB99236, کالاهای ثبت شده
2 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیClinical Chemistryمعرف های اندازه گیری پروتئین های ناقل/ معرف های اندازه گیری پروتئین های ایمنوشیمی/ Immunochemistry Reagents/ TransferrinB17402, کالاهای ثبت شده
3 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیImmunologyمعرفی های اندازه گیری اجزای کمپلمان/ Specific Proteins/ Immunology Reagents/ Complement Component C3/C3cB19800, کالاهای ثبت شده
4 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیImmunologyمعرف های اندازه گیری ایمونوگلوبین ها/ Specific Proteins/ Immunology Reagents/ Immunoglobulin AB17369, کالاهای ثبت شده
5 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیClinical ChemistrySerum Controls/ CC Specific Controls/ انواع کنترل،کالیبراتور و استاندارد بیوشیمی/ Serum Abnormal ControlsB18962, کالاهای ثبت شده
6 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیImmunologyمارکرهای تشخیصی بیماری های التهابی روماتیسمی/ Immunology Reagents/ Immunology/ C Reactive ProteinB17290, کالاهای ثبت شده
7 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیImmunologyمعرف های اندازه گیری ایمونوگلوبین ها/ Specific Proteins/ Immunology Reagents/ Immunoglobulin GB17372, کالاهای ثبت شده
8 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیImmunologyمارکرهای تشخیصی بیماری های التهابی روماتیسمی/ Immunology Reagents/ Immunology/ Anti Streptolysin O quantitativeB19329, کالاهای ثبت شده
9 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیClinical Chemistryمعرف های اندازه گیری شاخص های تشخیصی دیابت/ Individual and Specified Hormones Proteins/ Immunochemistry Reagents/ Glycosylated or Glycated Haemoglobin ICB19712, کالاهای ثبت شده
10 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیClinical Chemistryاستاندارد، کالیبراتور، کنترل معرف های تشخیصی دیابت/ Individual and Specified Hormones Proteins/ Immunochemistry Reagents/ Diabetes CalibratorsB19962, کالاهای ثبت شده
11 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیClinical Chemistryاستاندارد، کالیبراتور، کنترل معرف های تشخیصی دیابت/ Individual and Specified Hormones Proteins/ Immunochemistry Reagents/ Diabetes ControlsB19979, کالاهای ثبت شده
12 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیImmunologyمعرف های اندازه گیری ایمونوگلوبین ها/ Specific Proteins/ Immunology Reagents/ Kappa chainC19088, کالاهای ثبت شده
13 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیClinical Chemistryمعرف های اندازه گیری پروتئین های ناقل/ معرف های اندازه گیری پروتئین های ایمنوشیمی/ Immunochemistry Reagents/ CeruloplasminB17295, کالاهای ثبت شده
14 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیImmunologyمعرفی های اندازه گیری اجزای کمپلمان/ Specific Proteins/ Immunology Reagents/ Complement Component C4B19802, کالاهای ثبت شده
15 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیImmunologyمعرف های اندازه گیری ایمونوگلوبین ها/ Specific Proteins/ Immunology Reagents/ Lambda chainC19089, کالاهای ثبت شده
16 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیClinical ChemistryCC Calibrators and Standards/ انواع کنترل،کالیبراتور و استاندارد بیوشیمی/ Clinical Chemistry Reagents/ Serum Calibrators or StandardsB18978, کالاهای ثبت شده
17 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیClinical ChemistryOther Specific Proteins/ معرف های اندازه گیری پروتئین های ایمنوشیمی/ Immunochemistry Reagents/ Cystatin CB99618, کالاهای ثبت شده
18 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیImmunologyمعرف های اندازه گیری ایمونوگلوبین ها/ Specific Proteins/ Immunology Reagents/ Immunoglobulin MB17373, کالاهای ثبت شده
19 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیImmunologyمارکرهای تشخیصی بیماری های التهابی روماتیسمی/ Immunology Reagents/ Immunology/ Rheumatoid FactorsB17379, کالاهای ثبت شده
20 APTEC DIAGNOSTICS NVBelgiumتجهیزات آزمایشگاهیClinical Chemistryمعرف های اندازه گیری پروتئین/ معرف های اندازه گیری سوبستراهای بیوشیمی/ Clinical Chemistry Reagents/ Urine Albumin MicroalbuminuriaB18902, کالاهای ثبت شده

کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز