فهرست کالاهای ثبت شده شرکت تولید کننده هوشمند پایا طب افزار

ردیفکمپانی سازنده (Legal)کشور سازنده (Legal)گروه تخصصیگروه کالانام فارسی کالانام انگلیسی کالانام وسیلهمدلبرندUMDNSروش تولیدفهرست IRC ها
1 هوشمند پایا طب افزارIranابزار تصویربرداریتصویربرداری/ ابزار تصویربرداری / نگاتوسکوپنگاتوسکوپNegatoscopeنگاتوسکوپتک خانه SL1 14498مستقلفهرست IRC ها
2 هوشمند پایا طب افزارIranابزار تصویربرداریتصویربرداری/ ابزار تصویربرداری / نگاتوسکوپنگاتوسکوپNegatoscopeنگاتوسکوپدو خانه SL2 14498مستقلفهرست IRC ها
3 هوشمند پایا طب افزارIranابزار تصویربرداریتصویربرداری/ ابزار تصویربرداری / نگاتوسکوپنگاتوسکوپNegatoscopeنگاتوسکوپسه خانه SL3 14498مستقلفهرست IRC ها
4 هوشمند پایا طب افزارIranابزار تصویربرداریتصویربرداری/ ابزار تصویربرداری / نگاتوسکوپنگاتوسکوپNegatoscopeنگاتوسکوپچهارخانه SL4 14498مستقلفهرست IRC ها

کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز