فهرست کالاهای شرکت سینا پارس اریا، کمپانی سازنده قانونی MEDIPLUS (INDIA) LIMITED که در اداره کل تجهیزات به ثبت رسیده است .

ردیفنام فارسی کالانام انگلیسی کالاگروه کالاکد UMDNSمدل کالابرند(Legal License Holder) کمپانی سازنده قانونی(Legal License Holder) کشور سازنده قانونی(OEM & Facilities) کمپانی سازنده اصلی(OEM & Facilities) کشور سازنده اصلیشرکت نمایندگیشناسه شرکت نمایندگیمشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
1 آنژیوکتIV Cannulaکتترها و کانولاهای داخل عروقی/کتترها و کانولاهای داخل عروقی کوتاه مدت/آنژیوکت10582With Injection Valve & Wings, With Radio opaque Catheter,G 14 Orange-MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDIndiaMEDIPLUS (INDIA) LIMITEDIndiaسینا پارس اریا10248مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
2 آنژیوکتIV Cannulaکتترها و کانولاهای داخل عروقی/کتترها و کانولاهای داخل عروقی کوتاه مدت/آنژیوکت10582With Injection Valve & Wings, With Radio opaque Catheter,G 16 Grey-MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDIndiaMEDIPLUS (INDIA) LIMITEDIndiaسینا پارس اریا10248مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
3 آنژیوکتIV Cannulaکتترها و کانولاهای داخل عروقی/کتترها و کانولاهای داخل عروقی کوتاه مدت/آنژیوکت10582With Injection Valve & Wings, With Radio opaque Catheter,G 18 Green-MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDIndiaMEDIPLUS (INDIA) LIMITEDIndiaسینا پارس اریا10248مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
4 آنژیوکتIV Cannulaکتترها و کانولاهای داخل عروقی/کتترها و کانولاهای داخل عروقی کوتاه مدت/آنژیوکت10582With Injection Valve & Wings, With Radio opaque Catheter,G 20 Pink-MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDIndiaMEDIPLUS (INDIA) LIMITEDIndiaسینا پارس اریا10248مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
5 آنژیوکتIV Cannulaکتترها و کانولاهای داخل عروقی/کتترها و کانولاهای داخل عروقی کوتاه مدت/آنژیوکت10582With Injection Valve & Wings, With Radio opaque Catheter,G 22 Blue-MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDIndiaMEDIPLUS (INDIA) LIMITEDIndiaسینا پارس اریا10248مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
6 آنژیوکتIV Cannulaکتترها و کانولاهای داخل عروقی/کتترها و کانولاهای داخل عروقی کوتاه مدت/آنژیوکت10582With Injection Valve & Wings, With Radio opaque Catheter,G 24 Yellow-MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDIndiaMEDIPLUS (INDIA) LIMITEDIndiaسینا پارس اریا10248مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
7 آنژیوکتIV Cannulaکتترها و کانولاهای داخل عروقی/کتترها و کانولاهای داخل عروقی کوتاه مدت/آنژیوکت10582With Injection Valve & Wings, With Radio opaque Catheter,G 26 Violet-MEDIPLUS (INDIA) LIMITEDIndiaMEDIPLUS (INDIA) LIMITEDIndiaسینا پارس اریا10248مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز