فهرست کالاهای شرکت اقلیم دانش، کمپانی سازنده قانونی TECHNO MEDICA Co.,Ltd که در اداره کل تجهیزات به ثبت رسیده است .

ردیفنام فارسی کالانام انگلیسی کالاگروه کالاکد UMDNSمدل کالابرند(Legal License Holder) کمپانی سازنده قانونی(Legal License Holder) کشور سازنده قانونی(OEM & Facilities) کمپانی سازنده اصلی(OEM & Facilities) کشور سازنده اصلیشرکت نمایندگیشناسه شرکت نمایندگیمشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
1 Blood Gas pH Calibrators or StandardsBlood Gas/ pH Calibratorsانواع کنترل،کالیبراتور و استاندارد بیوشیمی/CC Calibrators and Standards/Blood Gas pH Calibrators or Standards18980 CAL Cartridge 1800 TECHNO MEDICA Co.,LtdTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanاقلیم دانش1867مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
2 Blood Gas pH Calibrators or StandardsBlood Gas/ pH Calibratorsانواع کنترل،کالیبراتور و استاندارد بیوشیمی/CC Calibrators and Standards/Blood Gas pH Calibrators or Standards18980 CAL CASSETTE GASTAT 603ie TECHNO MEDICA Co.,LtdTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanاقلیم دانش1867مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
3 Blood Gas pH Calibrators or StandardsBlood Gas/ pH Calibratorsانواع کنترل،کالیبراتور و استاندارد بیوشیمی/CC Calibrators and Standards/Blood Gas pH Calibrators or Standards18980CAL CASSETTE GASTAT 6xxTECHNO MEDICA Co.,LtdTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanاقلیم دانش1867مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
4 Blood Gas pH Calibrators or StandardsBlood Gas/ pH Calibratorsانواع کنترل،کالیبراتور و استاندارد بیوشیمی/CC Calibrators and Standards/Blood Gas pH Calibrators or Standards18980CAL Cartridge 700 -TECHNO MEDICA Co.,LtdJapanTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanاقلیم دانش1867مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز