فهرست کالاهای شرکت اقلیم دانش، کمپانی سازنده قانونی TECHNO MEDICA Co.,Ltd که در اداره کل تجهیزات به ثبت رسیده است .

ردیفنام فارسی کالانام انگلیسی کالاگروه کالاکد UMDNSمدل کالابرند(Legal License Holder) کمپانی سازنده قانونی(Legal License Holder) کشور سازنده قانونی(OEM & Facilities) کمپانی سازنده اصلی(OEM & Facilities) کشور سازنده اصلیشرکت نمایندگیشناسه شرکت نمایندگیمشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
1 Blood Gas ElectrodesBlood Gas ElectrodesBlood Gas (pO2 / pCO2 + pH) /Blood Gas Analyser Accessories/Blood Gas Electrodes11431Ca ELECTRODETECHNO MEDICATECHNO MEDICA Co.,LtdJapanTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanاقلیم دانش1867مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
2 Blood Gas ElectrodesBlood Gas ElectrodesBlood Gas (pO2 / pCO2 + pH) /Blood Gas Analyser Accessories/Blood Gas Electrodes11431Cl ELECTRODETECHNO MEDICATECHNO MEDICA Co.,LtdJapanTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanاقلیم دانش1867مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
3 Blood Gas ElectrodesBlood Gas ElectrodesBlood Gas (pO2 / pCO2 + pH) /Blood Gas Analyser Accessories/Blood Gas Electrodes11431Hb ELECTRODETECHNO MEDICATECHNO MEDICA Co.,LtdJapanTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanاقلیم دانش1867مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
4 Blood Gas ElectrodesBlood Gas ElectrodesBlood Gas (pO2 / pCO2 + pH) /Blood Gas Analyser Accessories/Blood Gas Electrodes11431K ELECTRODETECHNO MEDICATECHNO MEDICA Co.,LtdJapanTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanاقلیم دانش1867مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
5 Blood Gas ElectrodesBlood Gas ElectrodesBlood Gas (pO2 / pCO2 + pH) /Blood Gas Analyser Accessories/Blood Gas Electrodes11431Na ELECTRODETECHNO MEDICATECHNO MEDICA Co.,LtdJapanTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanاقلیم دانش1867مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
6 Blood Gas ElectrodesBlood Gas ElectrodesBlood Gas (pO2 / pCO2 + pH) /Blood Gas Analyser Accessories/Blood Gas Electrodes11431REF ELECTRODETECHNO MEDICATECHNO MEDICA Co.,LtdJapanTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanاقلیم دانش1867مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
7 Blood Gas ElectrodesBlood Gas ElectrodesBlood Gas (pO2 / pCO2 + pH) /Blood Gas Analyser Accessories/Blood Gas Electrodes11431TH ELECTRODETECHNO MEDICATECHNO MEDICA Co.,LtdJapanTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanاقلیم دانش1867مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
8 Blood Gas ElectrodesBlood Gas ElectrodesBlood Gas (pO2 / pCO2 + pH) /Blood Gas Analyser Accessories/Blood Gas Electrodes11431Lac ELECTRODETechno MedicaTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanاقلیم دانش1867مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها
9 Blood Gas ElectrodesBlood Gas ElectrodesBlood Gas (pO2 / pCO2 + pH) /Blood Gas Analyser Accessories/Blood Gas Electrodes11431 GLC ELECTRODE TECHNO MEDICATECHNO MEDICA Co.,LtdJapanTECHNO MEDICA Co.,LtdJapanاقلیم دانش1867مشخصات کالانماینده های توزیع در استان هافهرست IRC ها


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز