فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 7213479112925630روش سنجش:Turbidometry نوع سیستم براساس سازگاری کیت:Open نوع کیت:Quantitative تعداد تست:130 نوع نمونه:Serum شماره کاتالوگ:179E17-CAA061 Measuring method:Turbidometry compatibility:Open Type of kit:Quantitative Reaction No.:130 Sample type:Serum catalog No:179E17-CAA061 06263381500130


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز