فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 4264141652612727نوع فرآيند استريليزاسيون:بخار نوع فرآيند استريليزاسيون:اتيلن اكسايد نوع فرآيند استريليزاسيون:حرارت خشك Sterilization Type:بخار Sterilization Type:اتيلن اكسايد Sterilization Type:حرارت خشك 08719992310265


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز