فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 5490549424224981تعداد تست:130 نوع سیستم براساس سازگاری کیت:Open نوع کیت:Quantitative نوع نمونه:Serum روش سنجش:Turbidometry شماره کاتالوگ:179F10-AAA006 Reaction No.:130 compatibility:Open Type of kit:Quantitative Sample type:Serum Measuring method:Turbidometry catalog No:179F10-AAA006 06263381500116


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز