فهرست IRC های ردیف انتخاب شده

ردیفIRCوجه افتراقی فارسیوجه افتراقی انگلیسیGTIN
1 8998884449934637نوع کیت:Quantitative شماره کاتالوگ:179F09-AAA006 تعداد تست:130 نوع سیستم براساس سازگاری کیت:Open نوع نمونه:Serum روش سنجش:Turbidometry Type of kit:Quantitative catalog No:179F09-AAA006 Reaction No.:130 compatibility:Open Sample type:Serum Measuring method:Turbidometry 06263381500123


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز